20 تیرماه سالگرد مش صفر

با تشکر از ابوطالب ندری

 کلبه مش صفر در ارتفاعات کوهستانی و جنگلی گرگان در مسیر جهان نما ، حتما یک لیوان چای گرم و اتیشی بسیار می چسبد .

کلبه مش صفر در ارتفاعات کوهستانی و جنگلی گرگان

     کلبه مش صفر در ارتفاعات کوهستانی و جنگلی گرگان کلبه مش صفر در ارتفاعات کوهستانی و جنگلی گرگان کلبه مش صفر در ارتفاعات کوهستانی و جنگلی گرگان کلبه مش صفر در ارتفاعات کوهستانی و جنگلی گرگان   

کلبه مش صفر در ارتفاعات کوهستانی و جنگلی گرگانکلبه مش صفر در ارتفاعات کوهستانی و جنگلی گرگان       برای بزرگتر دیدن عکسها روی ان کلیک کنید

/ 0 نظر / 11 بازدید